Loading

Inledning & syfte
Vi på Bruksvallarnas fjällhotell värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Syftet med denna policy är att säkerställa att Bruksvallarnas fjällhotell hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR)
Var vänlig och läs denna personuppgiftspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant. Bruksvallarnas fjällhotell kommer aldrig att ta in och lagra data om känsliga uppgifter. Sådana uppgifter kan endast komma oss tillhanda om du som gäst frivilligt väljer lämna dessa till oss.
Denna information är en summering kring hur vi hanterar och samlar in dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter?
Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person En personuppgift är data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.
Bruksvallarnas fjällhotell kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Bruksvallarnas fjällhotell annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla tjänster, bearbeta dina bokningar, ge dig en bättre upplevelse och individualisera kommunikationen med dig.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Vid frågor om vår hantering av personuppgifter ber vi er kontakta Bruksvallarnas fjällhotell per e-post info@bruksvallarnas-fjallhotell.se eller via vår postadress Bruksvallarnas fjällhotell Stationsvägen 11, 84097 Bruksvallarna

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data om personuppgifter som:
• Du uppger själv när du gör en bokning, bokningsförfrågan hos oss eller när du är i kontakt med oss på affärsmässiga grunder.
• Du uppger när du kontaktar oss eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Så här använder vi insamlade personuppgifter
Bruksvallarnas fjällhotell använder personuppgifter för att:
1. bearbeta dina bokningar
2. kunna kontakta dig via t.ex. telefon, SMS, e-post eller för att avisera dig om din bokning, information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse.
3. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller preliminärbokning.
4. marknadsföra tjänster och produkter.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du har rätt att när som helst begära kostnadsfritt att Bruksvallarnas fjällhotell behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på följande adress: info@bruksvallarnas-fjallhotell.se Observera dock att även om samtycke återkallas kan Bruksvallarnas fjällhotell med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.
Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas kan du alltid begära att vi justerar eller kompletterar dina uppgifter.

Utskick av information
När du gjort en bokning hos oss via telefon, e-post eller onlinebokning använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och eventuellt under själva vistelsen.
Nyhetsbrev skickar vi till dig som har anmält din epostadress till vårt nyhetsbrev. Detta för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan alltid avregistrera dig från dessa via en länk i våra nyhetsbrev eller maila oss på info@bruksvallarnas-fjallhotell.se

Insamling av data vid bokning via en online Travel Agency (OTA)
När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, så som exempel Boooking.com lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.
När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till respektive hotell för att bekräfta att bokningen är gjord.
Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

Lagringstider
Bruksvallarnas fjällhotell följer god sed i hotellbranschen.
Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.
Bruksvallarnas fjällhotell gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Bruksvallarnas fjällhotell raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger. Bruksvallarnas fjällhotell har även rätt att inom ett (1) år efter att du som kund besökt oss marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.

Tekniska/organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter
Bruksvallarnas fjällhotell vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Bruksvallarnas fjällhotell utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.
Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Bruksvallarnas fjällhotell arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna oss.

Vad sker vid en personuppgiftsindicent?
Om Bruksvallarnas fjällhotell får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar, kommer den personuppgiftsansvarige på Bruksvallarnas fjällhotell dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Registerutdrag
Om du har bokat en vistelse, ett restaurangbesök eller annan aktivitet på Bruksvallarnas fjällhotell har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter. Bruksvallarnas fjällhotell har efter förfrågan, en månad på sig att lämna ut registerutdrag.